ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 524206
Stanowiska 376007
Sprawy 462342
Gmina 37070
Statut gminy 14544
Plany, programy, strategie 35725
Jednostki organizacyjne 20268
Sołectwa 30024
Raport o stanie Gminy 3145
Wójt Gminy 27894
Zarządzenia Wójta 2693030
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 37530
Rada Gminy 24964
Radni 15289
Przewodniczący Rady Gminy 14797
Komisje Rady Gminy 17154
Terminy posiedzeń komisji 953
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 5801
Komisja Oświaty i spraw społecznych 6991
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 9989
Komisja Rewizyjna 5219
Komisja Skarg, wniosków i petycji 5586
Plan pracy Komisji 46504
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 151074
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 130388
Sesje Rady Gminy (protokoły) 53734
Uchwały Rady Gminy 2728753
Projekty uchwał 13991
Interpelacje i zapytania radnych 4663
Dudzic Łukasz 17184
Grudziński Andrzej 14026
Hałupka Anna 3084
Kamerduła Łukasz 3619
Koronka Kamil 654
Kowalewski Łukasz 2222
Kozakowska Monika 3003
Leśko Jakub 1110
Łukaszewicz Janina 653
Murawa Marcin 12986
Piechowiak Marek 693
Sergiel Łukasz 5529
Szajek Iwona 11998
Tracz Lucjan 2026
Wiktorski Krzystof 20201
Marcin Jagodziński 1191
Imienne wykazy głosowań radnych 9101
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 36137
Regulamin organizacyjny 23053
Kontrola zarządcza 42240
Utrzymanie czystości 20985
Komunikacja w języku migowym 8045
nieodpłatna pomoc prawna 2594
Koordynator do spraw dostępności 349
Oświadczenia majątkowe 876958
Budżet i finanse 23859
Budżet gminy 46510
Projekt budżetu gminy 26618
Sprawozdania finansowe 50665
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 71685
Sprawozdania budżetowe 86843
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 20636
Ulgi i pomoc publiczna 16017
Dane publiczne - wykazy, informacje 13242
Podatki i opłaty lokalne 22902
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 17540
Wzory deklaracji podatkowych 13621
Akty prawne 2319003
Przetargi 151647
Zamówienia publiczne 178091
Aktualne 423393
W toku 324644
Wyniki 323225
Archiwalne 327788
Wyniki innych postępowań 302337
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8206
Zamówienia publiczne do 130.000zł 1136
Gospodarka nieruchomościami 4206
Przetargi 19232
Ogłoszenia i wykazy 43359
Użytkowanie wieczyste 1866
Stawki czynszu 3612
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 52091
Aktualne 15504
W toku 34958
Wyniki 103777
Klauzula RODO 2927
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 39958
Wybory 13038
Wybory uzupełniające do RG 2021 68
Wybory uzupełniające do RG 2020 2770
Wybory Prezydenta RP 2020 7776
Parlamentarne 2019 8859
Parlamentarne UE 2019 9404
Samorządowe 2018 30449
Wybory Prezydenta RP 2015 50589
Wybory sołtysów 2015 38720
Samorządowe 2014 97146
Wybory sołtysów 2019 3304
Parlamentarne 2015 35300
Parlamentarne UE 61520
Referendum 3195
Referendum 06.09.2015 32833
Wybory ławników 135
Kadencja 2020-2023 276
Kadencja 2016-2019 318
Spisy powszechne 150
Powszechny spis rolny 2020 526
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 351
Ogłoszenia 793755
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8377
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 12930
Ochrona Środowiska 26981
Jakość powietrza 1204
Użytki ekologiczne 6337
Selektywna zbiórka odpadów 8528
Usuwanie azbestu 12804
Efektywność energetyczna 612
Wycinka drzew 300
Klimat 192
Susza 519
Ochrona zwierząt 157
Gospodarka wodno-ściekowa 1106
Koncepcje 1353
Jakość wody 15983
Łowiectwo 1345
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3154
Plan polowań zbiorowych 20256
Planowanie przestrzenne 1795
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2437
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2719
Wyłożenie do publicznego wglądu 480
Rejestr wniosków do planów miejscowych 468
Rejestry, ewidencje 21310
Rejestr działalności regulowanej 8887
Rejestr informacji o środowisku 1458772
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6236
Rejestr instytucji kultury 8587
Ochrona danych osobowych 11519
Pozostałe 13942
Gminna Ewidencja Zabytków 6
Organizacje pozarządowe 23924
Otwarte konkursy ofert 123367
Oferty poza konkursowe 47721
Programy, konsultacje, sprawozdania 65502
Dokumenty do pobrania 13704
Działalność lobbingowa 17122
Petycje 8874
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 13541
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 28766
Zbiorcze informacje o petycjach 6554
Dostęp do informacji publicznej 6783
Podstawa prawna 3634
Zasady udostępniania informacji publicznej 4159
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5168
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5885
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1007
Rodo 7717

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3794669
Redakcja biuletynu 7892
Mapa serwisu 7155
Statystyki 7071
Kanały RSS 6088
Kontakt 99224
« powrót do poprzedniej strony