ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 572853
Stanowiska 414954
Sprawy 503757
Gmina 39154
Statut gminy 15483
Plany, programy, strategie 38522
Jednostki organizacyjne 21682
Sołectwa 32535
Raport o stanie Gminy 4096
Wójt Gminy 29362
Zarządzenia Wójta 3049864
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 41338
Rada Gminy 26370
Radni 16367
Przewodniczący Rady Gminy 16318
Komisje Rady Gminy 18664
Terminy posiedzeń komisji 1163
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 8835
Komisja Oświaty i spraw społecznych 11057
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 14045
Komisja Rewizyjna 8618
Komisja Skarg, wniosków i petycji 9307
Plan pracy Komisji 50939
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 175108
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 143921
Sesje Rady Gminy (protokoły) 58862
Uchwały Rady Gminy 3106222
Projekty uchwał 18678
Interpelacje i zapytania radnych 5425
Dudzic Łukasz 23685
Grudziński Andrzej 17036
Hałupka Anna 4500
Kamerduła Łukasz 4500
Koronka Kamil 790
Kowalewski Łukasz 3111
Kozakowska Monika 3640
Leśko Jakub 1667
Łukaszewicz Janina 783
Murawa Marcin 15975
Piechowiak Marek 833
Sergiel Łukasz 7113
Szajek Iwona 15029
Tracz Lucjan 2853
Wiktorski Krzystof 25570
Marcin Jagodziński 2616
Imienne wykazy głosowań radnych 12690
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 37752
Regulamin organizacyjny 25465
Kontrola zarządcza 45117
Utrzymanie czystości 22440
Komunikacja w języku migowym 8491
nieodpłatna pomoc prawna 3628
Koordynator do spraw dostępności 998
Oświadczenia majątkowe 941082
Budżet i finanse 24588
Budżet gminy 51755
Projekt budżetu gminy 29308
Sprawozdania finansowe 54573
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 81417
Sprawozdania budżetowe 96691
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 22884
Ulgi i pomoc publiczna 17422
Dane publiczne - wykazy, informacje 14379
Podatki i opłaty lokalne 24861
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 18634
Wzory deklaracji podatkowych 14491
Akty prawne 2663273
Przetargi 156203
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 208868
Aktualne 458095
W toku 357601
Wyniki 354768
Archiwalne 362686
Wyniki innych postępowań 335047
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9530
Zamówienia publiczne do 130.000zł 3300
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 117
Gospodarka nieruchomościami 4720
Przetargi 24180
Ogłoszenia i wykazy 52656
Użytkowanie wieczyste 2270
Stawki czynszu 4573
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 59860
Aktualne 17748
W toku 38436
Wyniki 116917
Klauzula RODO 3655
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 44498
Wybory 13535
Wybory uzupełniające do RG 2021 1754
Wybory uzupełniające do RG 2020 4743
Wybory Prezydenta RP 2020 11800
Parlamentarne 2019 11249
Parlamentarne UE 2019 11344
Samorządowe 2018 35729
Wybory Prezydenta RP 2015 55114
Wybory sołtysów 2015 42285
Samorządowe 2014 105311
Wybory sołtysów 2019 3986
Parlamentarne 2015 38783
Parlamentarne UE 66249
Referendum 3444
Referendum 06.09.2015 35791
Wybory ławników 334
Kadencja 2020-2023 703
Kadencja 2016-2019 818
Spisy powszechne 384
Powszechny spis rolny 2020 1345
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1075
Ogłoszenia 894875
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8837
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 13759
Ochrona Środowiska 29085
Jakość powietrza 1576
Raporty 28
Użytki ekologiczne 6847
Selektywna zbiórka odpadów 9524
Usuwanie azbestu 15019
Efektywność energetyczna 737
Wycinka drzew 536
Klimat 302
Susza 914
Ochrona zwierząt 252
Gospodarka wodno-ściekowa 1461
Koncepcje 1856
Jakość wody 25420
Łowiectwo 1611
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3914
Plan polowań zbiorowych 26331
Planowanie przestrzenne 2276
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3145
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3757
Wyłożenie do publicznego wglądu 841
Rejestr wniosków do planów miejscowych 591
Rejestry, ewidencje 22547
Rejestr działalności regulowanej 9494
Rejestr informacji o środowisku 1604869
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6792
Rejestr instytucji kultury 9404
Ochrona danych osobowych 12388
Pozostałe 15465
Gminna Ewidencja Zabytków 340
Organizacje pozarządowe 25194
Otwarte konkursy ofert 134840
Oferty poza konkursowe 51650
Programy, konsultacje, sprawozdania 72274
Dokumenty do pobrania 15124
Działalność lobbingowa 19172
Petycje 9752
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 16253
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 33041
Zbiorcze informacje o petycjach 7380
Dostęp do informacji publicznej 7474
Podstawa prawna 4091
Zasady udostępniania informacji publicznej 4638
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5802
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6597
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1152
Rodo 9124

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4210651
Redakcja biuletynu 8244
Mapa serwisu 7478
Statystyki 7376
Kanały RSS 6395
Kontakt 108051
« powrót do poprzedniej strony