ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 548290
Stanowiska 395095
Sprawy 483063
Gmina 38260
Statut gminy 15049
Plany, programy, strategie 37149
Jednostki organizacyjne 21038
Sołectwa 31250
Raport o stanie Gminy 3689
Wójt Gminy 28742
Zarządzenia Wójta 2874091
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 39441
Rada Gminy 25885
Radni 15833
Przewodniczący Rady Gminy 15466
Komisje Rady Gminy 17797
Terminy posiedzeń komisji 1061
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 7327
Komisja Oświaty i spraw społecznych 8989
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 11983
Komisja Rewizyjna 6918
Komisja Skarg, wniosków i petycji 7437
Plan pracy Komisji 48521
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 162482
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 137224
Sesje Rady Gminy (protokoły) 56305
Uchwały Rady Gminy 2923215
Projekty uchwał 16446
Interpelacje i zapytania radnych 5092
Dudzic Łukasz 20385
Grudziński Andrzej 15468
Hałupka Anna 3753
Kamerduła Łukasz 4042
Koronka Kamil 726
Kowalewski Łukasz 2638
Kozakowska Monika 3312
Leśko Jakub 1404
Łukaszewicz Janina 717
Murawa Marcin 14434
Piechowiak Marek 764
Sergiel Łukasz 6296
Szajek Iwona 13478
Tracz Lucjan 2443
Wiktorski Krzystof 23055
Marcin Jagodziński 1873
Imienne wykazy głosowań radnych 10815
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 36997
Regulamin organizacyjny 24157
Kontrola zarządcza 43629
Utrzymanie czystości 21672
Komunikacja w języku migowym 8268
nieodpłatna pomoc prawna 3064
Koordynator do spraw dostępności 644
Oświadczenia majątkowe 910379
Budżet i finanse 24258
Budżet gminy 49001
Projekt budżetu gminy 27922
Sprawozdania finansowe 52659
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 76529
Sprawozdania budżetowe 91619
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 21720
Ulgi i pomoc publiczna 16774
Dane publiczne - wykazy, informacje 13791
Podatki i opłaty lokalne 23945
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 18105
Wzory deklaracji podatkowych 14050
Akty prawne 2491057
Przetargi 154134
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 194164
Aktualne 440703
W toku 340739
Wyniki 338883
Archiwalne 344708
Wyniki innych postępowań 318242
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8891
Zamówienia publiczne do 130.000zł 2353
Gospodarka nieruchomościami 4491
Przetargi 21811
Ogłoszenia i wykazy 48194
Użytkowanie wieczyste 2069
Stawki czynszu 4097
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 55701
Aktualne 16576
W toku 36338
Wyniki 109803
Klauzula RODO 3276
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 42476
Wybory 13370
Wybory uzupełniające do RG 2021 899
Wybory uzupełniające do RG 2020 3778
Wybory Prezydenta RP 2020 9756
Parlamentarne 2019 10069
Parlamentarne UE 2019 10354
Samorządowe 2018 33065
Wybory Prezydenta RP 2015 52768
Wybory sołtysów 2015 40471
Samorządowe 2014 101226
Wybory sołtysów 2019 3627
Parlamentarne 2015 37000
Parlamentarne UE 63976
Referendum 3328
Referendum 06.09.2015 34355
Wybory ławników 244
Kadencja 2020-2023 489
Kadencja 2016-2019 574
Spisy powszechne 278
Powszechny spis rolny 2020 938
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 739
Ogłoszenia 845476
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8625
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 13369
Ochrona Środowiska 28011
Jakość powietrza 1409
Użytki ekologiczne 6607
Selektywna zbiórka odpadów 9062
Usuwanie azbestu 13920
Efektywność energetyczna 677
Wycinka drzew 463
Klimat 248
Susza 737
Ochrona zwierząt 202
Gospodarka wodno-ściekowa 1308
Koncepcje 1614
Jakość wody 20657
Łowiectwo 1491
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3550
Plan polowań zbiorowych 23420
Planowanie przestrzenne 2076
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2824
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3294
Wyłożenie do publicznego wglądu 692
Rejestr wniosków do planów miejscowych 532
Rejestry, ewidencje 21983
Rejestr działalności regulowanej 9213
Rejestr informacji o środowisku 1533236
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6531
Rejestr instytucji kultury 9057
Ochrona danych osobowych 12016
Pozostałe 14705
Gminna Ewidencja Zabytków 198
Organizacje pozarządowe 24655
Otwarte konkursy ofert 130035
Oferty poza konkursowe 49697
Programy, konsultacje, sprawozdania 68853
Dokumenty do pobrania 14417
Działalność lobbingowa 18246
Petycje 9357
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 15003
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 30793
Zbiorcze informacje o petycjach 7005
Dostęp do informacji publicznej 7155
Podstawa prawna 3877
Zasady udostępniania informacji publicznej 4419
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5495
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6273
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1088
Rodo 8429

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3996003
Redakcja biuletynu 8084
Mapa serwisu 7326
Statystyki 7242
Kanały RSS 6249
Kontakt 103687
« powrót do poprzedniej strony