ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wydział: Samodzielne stanowisko obsługi petenta, oświaty i archiwum

Ogłoszono dnia: 2012-10-29 14:02:57

Termin załatwienia

Decyzja zostanie wydana w okresie do 1 miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Hołownia

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice
pokój nr 11

Telefon kontaktowy

683919220

Adres e-mail

archiwum@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego. Realizacja stypendium szkolnego po uprzednio zaakceptowanych wydatkach, po przedstawieniu odpowiednich faktur (rachunków) potwierdzających zakup usługi lub towaru w formie gotówkowej z kasy urzędu

Miejsce odbioru

Decyzja o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika zostanie przesłana pocztą na podany we wniosku adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odbiór osobisty decyzji możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu odbioru decyzji.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dostępny na stronie internetowej www.bip.bobrowice.pl lub w Urzędzie Gminy złożony w terminie do 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego.
a) kopie dokumentów  potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
b) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  zawartej w celu przygotowania zawodowego,
c) kopię dyplomu, świadectwo lub zaświadczenia  potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub  przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą  kwalifikacje zawodowe,
d) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,
e) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w   roku, w którym pracodawca ubiega się                o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających  lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, lub oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
f)formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( załącznik do rozporządzenia  RM z dn.29.03.2010r. poz. 311),
g) w przypadku  zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy także dołączyć umowy o pracę  i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (65-048 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 7) za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),
3.Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie art. 87 i 88 Traktatu do  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),
4.Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za  zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE  L 214 z dnia  6  sierpnia  2008 r. – sekcja 8 rozporządzenia,
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu  informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub    rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Hołownia
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Hołownia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-29 14:02:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-29 14:02:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-29 14:13:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7750 raz(y)