ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Określenie/korekta zobowiązania podatkowego od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Drukuj informacjęSprawa: Określenie/korekta zobowiązania podatkowego od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Szczegóły informacji

Określenie/korekta zobowiązania podatkowego od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ogłoszono dnia: 2012-10-26 07:30:04

Termin załatwienia

1.Bez zbędnej zwłoki 2.Do 1 miesiąca 3.Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

Osoba kontaktowa

Kamila Kostrzewska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice-pokój nr 1

Telefon kontaktowy

683919222

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji określającej w przypadku nie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych

Miejsce odbioru

Wysyłka listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

1.Deklaracja na podatek od środków transportowych (DN-1)
2.Załącznik do deklaracji DT-1A

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję

Uwagi

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub osobę prawną.
Podmioty te mają obowiązek składania w terminie do dnia 15 lutego każdego roku oraz w ciągu 14 dni, gdy obowiązek podatkowy powstał po tym terminie, deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A.
W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania podmioty te zobowiązane są do złożenia w ciągu 14 dni korekty deklaracji.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2436)
4.Uchwała Rady Gminy Bobrowice Nr VIII z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2303)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony