ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskieDrukuj informacjęSprawa: Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Szczegóły informacji

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko obsługi petenta, oświaty i archiwum

Ogłoszono dnia: 2013-11-12 09:55:46

Termin załatwienia

Przewidywany termin: do 14 dni od daty otrzymania wniosku

Osoba kontaktowa

Agnieszka Hołownia

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice

Telefon kontaktowy

6839129220

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wpis do ewidencji

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice

Wymagane Dokumenty

Wniosek (do pobrania) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny
- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty

17 zł od zaświadczenia o wpisie

Uwagi

Na terenie Gminy Bobrowice ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Wójt Gminy Bobrowice.
 
Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi, (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
 
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.
 
Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!
 
Ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM
(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)
 
Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony